การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) ง33102

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง๓๓๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี๖(งานช่าง)  

                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาอธิบาย  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบ  หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์  ความคิดแปลกใหม่  การวิเคราะห์ผลดีผลเสีย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  แนวทางสู่อาชีพที่สนใจ  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  ใช้ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดแปลกใหม่วิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี  ใช้ซอฟท์แวร์นำเสนอผลงานภาพ ๒ มิติ ๓ มิติ  แสดงภาพฉายของผลิตภัณฑ์  สร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์  วิเคราะห์เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ศึกษาสำรวจอาชีพที่สนใจ สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ใช้ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดแปลกใหม่วิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี  เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน  ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ใช้ซอฟท์แวร์นำเสนอผลงานภาพ ๒ มิติ ๓ มิติ  แสดงภาพฉายของผลิตภัณฑ์  สร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์  วิเคราะห์เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ตัวชี้วัด

ง๒.๑  ม๕/๑ม๕/๒ม๕/๓ม๕/๔ม๕/๕

ง๔.๑  ม๕/๑ม๕/๒.ม๕/๓ม๕/๔

 

รวมทั้งหมด   ๙  ตัวชี้วัด

โฆษณา