ครูธนากร

31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายซอ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กองสนั่น
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  สำเรือง
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นายวุฒินันท์  สายด้วง
2. นายสุรชาติ  ชอบรัมย์
3. นายอมรศักดิ์  สมพัว
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

โฆษณา