ครูภูเบศ

%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a8-1

%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a8-2

17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 24 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรีชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ครบ
1. นายภูเบศ  นิราศภัย
2. นางสาวตรีนุช  เรืองทอง
โฆษณา