ครูสุพารัตน์

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-1

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ชูชี
2. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โสดา
3. เด็กหญิงวิภาพร  ศักดิ์สิงห์
1. นางสุพารัตน์  แซ่อุย
2. นางสาวประภารัตน์  บุญครอง
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ชูชี
2. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โสดา
3. เด็กหญิงวิภาพร  ศักดิ์สิงห์
1. นางสุพารัตน์  แซ่อุย
2. นางสาวประภารัตน์  บุญครอง
โฆษณา