ครูเนตรชนก

 

31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายซอ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กองสนั่น
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  สำเรือง
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นายวุฒินันท์  สายด้วง
2. นายสุรชาติ  ชอบรัมย์
3. นายอมรศักดิ์  สมพัว
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง

 

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b9%84%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b9%84%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสวพรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ยิ้มมาก
3. เด็กหญิงอมรา  นวนพริ้ง
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายจิรวัฒน์  นึกชอบ
2. นางสาวนัฐพร  อะภัยโส
3. นายมังกรทอง  คงสิบ
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นางสาวนลินี  วิเศษศรี
โฆษณา