คหกรรม

33 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรัณทรัตน์  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงณัฎฐา  สนุกล้ำ
3. เด็กหญิงนันทินี  สุรสอน
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
โฆษณา