รายวิชาคหกรรม

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน      

 

ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (งานบ้าน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

**************************************************************************************************

ศึกษาความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน  การจัดบ้านให้น่าอยู่น่าอาศัยและห้องในตัวบ้าน  รวมถึงการซักเสื้อผ้า ตาก เก็บ และรีดให้เรียบร้อย  การประกอบอาหารและการจัดตกแต่ง การประดิษฐ์ของใช้และตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

โดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำความสะอาดบ้าน   การจัดตกแต่งบ้าน   ขั้นตอนซักเสื้อผ้า  ตาก

เก็บและรีด   ขั้นตอนการประกอบอาหารและจัดจกแต่งอาหารและการบริการ   ขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากเศษวัสดุในท้องถิ่นและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

ง๑.๑ ม. ๑/๑

ง๑.๑ ม. ๑/๒

ง๑.๑ ม. ๑/๓

ง๑.๑ ม. ๑/๔

ง๑.๑ ม. ๑/๕

ง๑.๑ ม. ๑/๖

 

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด

*********************************************************************

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน      

 

ง๒๓๑๐๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ (ประดิษฐ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

**************************************************************************************************

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งบ้าน  จากวัสดุที่

มีในท้องถิ่นและจากวัสดุที่มีตามธรรมชาติ

ฝึกทักษะแยกประเภทได้แต่ละอย่างนำไประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งได้  ตามความถนัดและสนใจได้ถูกต้องตามขั้นตอนจนสำเร็จเป็นขั้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้เห็นคุณค่า  ประโยชน์  รักการทำงาน  ประหยัด  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

ง๑.๑ ม. ๑/๑ม. ๑/๒ม. ๑/๓

ง๔.๑ ม. ๑/๑ม. ๑/๒

ง๔.๑  ม. ๑/๓

รวมทั้งหมด  ๖    ตัวชี้วัด

**************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม      

 

ง๒๑๒๐๒ รายวิชาผ้าและการตัดเย็บ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ  การใช้จักรและการบำรุงรักษา หลักการวัดตัวและ

การสร้างแบบมาตรฐาน การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การวางแผน  การเย็บตะเข็บและเครื่องเกาะเกี่ยว

ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักร  ทำตะเข็บ  รังดุม  เครื่องเกาะเกี่ยวแบบ

ต่างๆ  วัดตัว  สร้างแบบ เลือกผ้า คำนวณผ้า วางแผนตัดเสื้อคอกลม  กระโปรงแบบง่าย  กางเกง  เย็บตามขั้นตอนต่างๆได้ถูกต้องและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้เห็นคุณค่า  คุณธรรม มีลักษณะนิสัยในด้านการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บได้
 • บอกวิธีการใช้จักรและบำรุงรักษาได้
 • ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักร ตะเข็บ รังดุม  เครื่องเกาะเกี่ยวต่างๆ ได้
 • อธิบายหลักการวัดตัวและสร้างแบบมาตรฐานได้
 • ปฏิบัติการวัดตัวและสร้างแบบได้
 • อธิบายหลักการคำนวณผ้าและเลือกผ้าในการตัดเย็บได้
 • อธิบายและปฏิบัติงานการวางแผน การตัดเย็บเสื้อแบบง่ายได้

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้

*****************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๑๒๐๖ ถักโครเชท์ ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

อธิบายงานถักโครเชท์วิธีต่างๆ  แบบลาย การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือ  การถักโครเชท์เป็นลวดลายต่างๆ

ปฏิบัติงานในทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์แบบต่างๆ เลือกแบบหรือออกแบบสำหรับ

ถักผลิตภัณฑ์  ถักโครเชท์ตามแบบ  เช่น  ลายริม  ลายกลาง ลายดอกและการต่อดอก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุ ลวดลายและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รักการทำงาน เห็นคุณค่า ประโยชน์  มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการกรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายการถักโครเชท์ด้วยวิธีต่างๆ
 • อธิบายแบบลวดลาย และสามารถออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ที่จะถักได้
 • บอกชนิดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการถักโครเชท์
 • ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานโครเชท์เป็นผลิตภัณฑ์ได้ ๒ อย่าง

 รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

 

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๒๒๐๒ ผ้าและการตัดเย็บ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

************************************************************************************************

โดยอธิบายชนิดและลักษณะของกระโปรง  กางเกง และเสื้อสตรีแบบต่างๆ การสร้างและแยกแบบ

การเลือกผ้า การคำนวณผ้า  การวางแบบ  เทคนิคและวิธีการตัดเย็บเสื้อ กระโปรง กางเกงสตรี

ชนิดละ ๑ ตัว

ฝึกปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อ  กระโปรง กางเกงสตรี ชนิดละ ๑  ตัว สร้างแบบ  วางแบบ  ตัดเย็บ  เพื่อให้

มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีแบบต่างๆและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้เห็นคุณค่า  ประหยัด  มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อดำรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายชนิดและลักษณะของกระโปรง กางเกง เสื้อสตรีแบบต่างๆ
 • อธิบายและปฏิบัติการสร้างแบบ การแยกแบบและการวางแบบได้
 • ปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผ้า กระโปรง  กางเกงสตรี ชนิดละ ๑ ตัว โดยการสร้างแบบ แยกแบบ

วางแบบและตัดเย็บได้

 

รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๒๒๐๔ เย็บปักถักร้อย๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

โดยอธิบายงานเย็บปักถักร้อย  แบบลาย การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

การเย็บปักถักร้อยเป็นลวดลายต่างๆ

ฝีกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าแบบต่างๆ เลือกแบบหรือออกแบบสำหรับการ

เย็บปักถักร้อย เช่น  ถักผ้าเช็ดหน้า กล่องทิชชู ผ้าปูโต๊ะ ครอสติช เป็นต้น  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุลวดลายต่างๆและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อรักการทำงาน เห็นคุณค่า ประโยชน์  มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการกรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายการเย็บปักถักร้อยด้วยวิธีต่างๆ
 • บอกชนิดแบบลวดลายและสามารถออกแบบลวดลาย
 • บอกชนิดของวัสดุอุปกรณ์การเย็บปักถักร้อย
 • ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับเย็บปักถักร้อยเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ๑- ๒ อย่าง

 รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้

**************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๒๒๐๗ ช่างอาหารพื้นเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*******************************************************************************

อธิบายประเภทอาหารของแต่ละภาค  หลักสุขาภิบาลอาหาร เทคนิคการประกอบอาหา

พื้นเมือง  การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

ปฏิบัติงานซ้ออาหารสด  อาหารแห้ง การใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร  ประกอบอาหารพื้นเมืองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับประกอบอาหรพื้นเมืองและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เห็นคุณค่า ประโยชน์   มีลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดี มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายประเภทอาหารในแต่ละภาคได้
 • อธิบายหลักการ สุขาภิบาลอาหารได้
 • บอกเทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
 • อธิบายหลักการเลือกซื้อของสด แห้งได้
 • บอกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารได้
 • ปฏิบัติงานประกอบอาหารพื้นเมืองได้

 รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้

**************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๒๒๐๘ ถักโครเชท์๒                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

******************************************************************************

อธิบายงานถักโครเชท์วิธีต่างๆ  แบบลาย การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือ  การถักโครเชท์เป็นลวดลายต่างๆ

ปฏิบัติงานในทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์แบบต่างๆ เลือกแบบหรือออกแบบสำหรับ

ถักผลิตภัณฑ์  ถักโครเชท์ตามแบบ  เช่น  ลายริม  ลายกลาง ลายดอกและการต่อดอก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุ ลวดลายและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รักการทำงาน เห็นคุณค่า ประโยชน์  มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการกรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายการถักโครเชท์ด้วยวิธีต่างๆ
 • อธิบายแบบลวดลาย และสามารถออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ที่จะถักได้
 • บอกชนิดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการถักโครเชท์
 • ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานโครเชท์เป็นผลิตภัณฑ์ได้ ๒ อย่าง

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

********************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๓๒๐๒ ช่างอาหารไทย๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

************************************************************************************************

อธิบายหลักการจัดรายการอาหารประจำวัน หารหุงต้มอาหาร การสงวนคุณค่าอาหาร  การ

สุขอนามัย  การเลือกอาหารสดและอาหารสดและอาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารไทยประเภทต่างๆ

ปฏิบัติงานจัดรายการอาหารประจำวัน ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้เหมาะสม

กับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ยำ เป็นต้น อาหารว่าง  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เห็นคุณค่า มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ประหยัด มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรลิส่ง

แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายหลักการจัดรายการอาหารประจำวัน
 • อธิบายวิธีการหุงต้มอาหารด้วยวิธีการต่างๆ หลักโภชนาการ
 • การสงวนคุณค่าอาหารและหลักสุขภาพอนามัยได้
 • อธิบายหลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้งได้
 • บอกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหรและเลือกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ยำ อาหารต่างๆได้

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้

***************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๓๒๐๗  ช่างอาหารไทย๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

อธิบายหลักการจัดรายการอาหารประจำวัน หารหุงต้มอาหาร การสงวนคุณค่าอาหาร  การ

สุขอนามัย  การเลือกอาหารสดและอาหารสดและอาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารไทยประเภทต่างๆ

ปฏิบัติงานจัดรายการอาหารประจำวัน ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้เหมาะสม

กับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ยำ เป็นต้น อาหารว่าง  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เห็นคุณค่า มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ประหยัด มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรลิส่ง

แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายหลักการจัดรายการอาหารประจำวัน
 • อธิบายวิธีการหุงต้มอาหารด้วยวิธีการต่างๆ หลักโภชนาการ
 • การสงวนคุณค่าอาหารและหลักสุขภาพอนามัยได้
 • อธิบายหลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้งได้
 • บอกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหรและเลือกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ยำ อาหารต่างๆได้

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

โฆษณา