คอมพิวเตอร์ ม.1

ม.1

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (คอมฯ)     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

**************************************************************************************************

          ศึกษาหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ  การประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ  ประเภทข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายหลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา   หลักการทำโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม

          เพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นสาระสนเทศ ค้นหาความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต  ใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่น e-mail blog  การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  การสืบค้นข้อมูลต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และการใช้โปรแกรมเรียนค้นข้อมูล (Search engine) การสนทนาบนเครือข่าย  ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำงาน พัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เขียนโปรแกรมง่ายๆ เช่น จาวาสคริปต์แฟลช  เลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการนำเสนองานเหมาะสมกับลักษณะงาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือทำงานที่ทำในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน สื่อสาร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

ง๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

 รวมทั้งหมด   ๑๑   ตัวชี้วัด

************************************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๑๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

************************************************************************************************

          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวโปรแกรมประมวลผลคำ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานเอกสารและจัดเอกสารในรูปแบบต่างๆ การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

          โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในข้อข้อต่อไปนี้ ๑. คุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำ ๒.การป้อนและการแก้ไขข้อมูล ๓. คำสั่งต่างๆในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร ๔.จัดเก็บแฟ้มข้อเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลกลับมาแก้ไข ๕. การกำหนดรูปแบบเอกสาร ๖.การสร้างตาราง ๗.การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ ๘.คำสั่งพิเศษในการพิมพ์ ๙.การจัดทำจดหมายเวียน ๑๐. การสร้างกราฟ ๑๑.ปฏิบัติและประยุกต์การใช้ในการจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

          เพื่อให้การศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้นักเรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑. นักเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำ

๒. นักเรียนสามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลได้

๓. นักเรียนสามารถใช้คำสั่งต่างๆในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสารได้

๔. นักเรียนสามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลกลับมาแก้ไขได้

๕. นักเรียนสามารถกำหนดรูปแบบเอกสารได้

๖. นักเรียนสามารถสร้างตารางได้

๗. นักเรียนสามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความได้

๘. นักเรียนสามารถใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆได้

๙. นักเรียนสามารถสร้างจดหมายเวียนได้

๑๐. นักเรียนสามารถสร้างกราฟได้

๑๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติและประยุกต์การใช้งานในการสร้างเอกสารได้

รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้

โฆษณา