คอมพิวเตอร์ ม.2

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๒๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*************************************************************************************

 โดยอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางการทำงาน และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตารางคำนวณและการจัดทำนำเสนองานเอกสารในรูปแบบต่างๆการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑. คุณสมบัติของโปรแกรมตารางการทำงาน  ๒.การป้อนและการแก้ไขข้อมูล ๓. การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลและการเรียกแฟ้มข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ ๔.การคำนวณ ๕.การคัดลอกข้อมูล ๖.การย้ายข้อมูล ๗.การสำเนาสูตรการทคำนวณ ๘.การแทรกหรือลบข้อมูลในตาราง ๙.การออกแบบและการเลือกใช้รูปแบบตาราง ๑๐.การพิมพ์๑๑.การสร้างกราฟ ๑๒.ปฏิบัติและประยุกต์การใช้ฟังชันต่างๆและประยุกต์ตารางการทำงานในงานในการทำเอกสารต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

เพื่อศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมายความสำคัญและประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนกรทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑. นักเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรมตารางการทำงาน

๒. นักเรียนสามารถป้อนและการแก้ไขข้อมูล

๓. นักเรียนสามารถแฟ้มข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลและการเรียกแฟ้มข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ

๔. นักเรียนสามารถคำนวณตารางการทำงานได้

๕. นักเรียนสามารถคัดลอกข้อมูลได้

๖.นักเรียนสามารถย้ายข้อมูลได้

๗. นักเรียนสามารถสร้างสำเนาสูตรการทำงานได้

๘. นักเรียนสามารถแทรกหรือลบข้อมูลในตารางได้

๙. นักเรียนสามารถออกแบบและการเลือกใช้รูปแบบตารางได้

๑๐. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อมูลในตารางได้

๑๑. นักเรียนสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิได้

๑๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติการประยุกต์การใช้ฟังก์ต่างๆได้

 รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้

 ******************************************************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๒๒๐๖ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

อธิบายกระบวนการจัดการฐานข้อมูล การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.ข้อมูลชนิดของข้อมูล      ๒.ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ๓.การแทนข้อมูล ๔. การรวมกลุ่มข้อมูล ๕.เขตข้อมูล ๖.การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ๗.การป้อนข้อมูล ๘.การประมวลผล ๙.การพิมพ์ผลลัพธ์ ๑๐. การจัดเก็บข้อมูล ๑๑.การดูแลรักษาข้อมูล ๑๒. การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการจัดทำเอกสารต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้การฝึกฝนตามโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑. นักเรียนรู้ข้อมูล และชนิดของข้อมูลได้

๒. นักเรียนรู้ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษรได้

๓. นักเรียนสามารถแทนข้อมูลได้

๔. นักเรียนสามารถรวมกลุ่มข้อมูลได้

๕. นักเรียนรู้เขตข้อมูล

๖. นักเรียนสามารถจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้

๗. นักเรียนสามารถป้อนข้อมูลได้

๘. นักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลได้

๙. นักเรียนสามารถพิมพ์ผลลัพธ์ได้

๑๐. นักเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลได้

๑๑. นักเรียนสามารถดูแลรักษาข้อมูล

๑๒. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลได้

 

โฆษณา