คอมพิวเตอร์ ม.3

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๓๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

************************************************************************************************

เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการเกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นวิเคาระวางแผน ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการประหยัดปลอดภัย และได้ชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวหัวต่อไปนี้ ๑. หลักการเขียนโครงงานเบื้องต้น ๒.การบริหารโครงงานและการแก้ปัญหา ๓.การประเมินโครงงาน ๔.ผลสำเร็จของโครงงาน ๕.การประยุกต์ความรู้ต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ในการศึกษาและการทำงานผู้เรียนจะต้อง ได้รับฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเพี่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  • นักเรียนรู้หลักการเขียนโครงงานเบื้องต้น
  • นักเรียนสามารถบริหารโครงงานและการแก้ปัญหาได้
  • นักเรียนสามารถประเมินโครงงานได้
  • ผลสำเร็จของโครงงาน
  • นักเรียนสามารถประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้
*******************************************************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๓๒๐๖  เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

******************************************************************************

เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการทำงานระบบเครือข่าย ระบบการทำงาน รูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อความ วิดิทัศน์เทคโนโลยีการสื่อสาร บันทึกเสียง ภาพ กรรมวิธีการสร้างเอนิเมชัน โฮมเพจ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนผลกระทบ ต่อระบบสังคม

โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้  ๑.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๒.ระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ๓.ปฏิบัติการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ๔.การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ๕.การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ๖.ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนผ่านอินเตอร์เน็ต ๗.คุณธรรมและจริยะธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ๘.คูณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ ๙. โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ ๑๐.ปฏิบัติการออกแบบเค้าโครงเว็บเพจ ๑๑.การเชื่อมต่อเว็บเพจ ๑๒.ปฏิบัติการการเขียนเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

๑. นักเรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. นักเรียนรู้ระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี

๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้

๔. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้

๕. นักเรียนสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้

๖. นักเรียนสามารถปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้

๗. นักเรียนมีคุณธรรมและ จริยะธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

๘. นักเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ

๙. นักเรียนสามารถใช้ โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจได้

๑๐. นักเรียนสามารถปฏิบัติการออกแบบเค้าโครงเว็บเพจได้

๑๑. นักเรียนสามารถเชื่อมต่อเว็บเพจได้

๑๒. ปฏิบัติการการเขียนเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้

 *********************************************************************************************

โฆษณา