คอมพิวเตอร์ ม.4

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑ (คอมฯ)      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔        ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา  ๒๐ ชั่วโมงจำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

*********************************************************************************

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  การทำงานของคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูล  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิธีการถ่ายโอนข้อมูล  คุณลักษณะ (Specification) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธีการดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  หลักการทำโครงงาน  คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา  การทดสอบโปรแกรม การจัดทำเอกสารประกอบ  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน  เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน

รวมทั้งใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน สื่อสาร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

          ง๓.    ม.๔-๖/๑ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙

ม.๔-๖/๑๐ ม.๔-๖/๑๑ ม.๔-๖/๑๒ ม.๔-๖/๑๓

รวมทั้งหมด   ๑๓  ตัวชี้วัด

******************************************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๑๒๔๑ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการประมวลผลคำ  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานเอกสารและจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆในการแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของโปรแกรมระมวลผลคำ ๒.การป้อนและการแก้ไขข้อมูล ๓.คำสั่งต่างๆในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร ๔.การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข ๕.การกำหนดรูปแบบเอกสาร ๖.การสร้างตาราง

๗.การค้นหาและการเลี่ยนแปลงเอกสาร ๘.คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ ๙.การจัดทำจดหมายเวียน

๑๐.การสร้างกราฟ ๑๑.ปฏิบัติและประยุกต์การใช่ในการจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในการศึกษาและการทำงานผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ  การจัดการ  และการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำได้

๒. บอกวิธีการป้อนและแก้ไขข้อมูลได้

๓. อธิบายคำสั่งต่างๆในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสารได้

๔. สามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไขได้

๕. สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารได้

๖. สามารถสร้างตารางได้

๗. สามารถใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ได้

๘. อธิบายการจัดทำจดหมายเวียนได้

๙. สามารถสร้างกราฟได้

๑๐. สามารถปฏิบัติและแประยุกต์การใช้งานจัดทำเอกสารขั้นสูงได้

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้

*********************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๑๒๔๒ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางการทำงาน และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานตารางการคำนวณและจัดทำนำเสนอเอกสารในรูปแบบต่างๆในการแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของโปรแกรมตารางการทำงาน ๒.การป้อนและการแก้ไขข้อมูล ๓.การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลและเรียกข้อมูลจากแฟ้มมาดำเนินการ ๔.การคำนวณ ๕.การคัดลอกข้อมูล ๖.การย้ายข้อมูล ๗.การสำเนาสูตรการคำนวณ ๘.การแทรกหรือการลบข้อมูลในตาราง ๙.การออกแบบและการเลือกใช้รูปแบบตาราง ๑๐.การพิมพ์ ๑๑.การสร้างกราฟ ๑๒.ปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆและการทำงานประกอบเอกสารในงานต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ  การจัดการ  และการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมตารางการทำงานได้

๒. สามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลได้

๓. สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลและเรียกข้อมูลจากแฟ้มมาดำเนินการได้

๔. บอกวิธีการคำนวณได้

๕. อธิบายการคัดลอกข้อมูลได้

๖. สามารถย้ายข้อมูลได้

๗. บอกสูตรการคำนวณได้

๘. อธิบายการแทรกหรือการลบข้อมูลในตารางได้

๙. สามารถออกแบบและการเลือกใช้แบบในตาราง

๑๐. สามารถพิมพ์ได้

๑๑. สามารถสร้างกราฟและการสร้างแผนภูมิได้

๑๒. สามารถปฏิบัติการประยุกต์การใช้ฟังก์ชันต่างในขั้นสูง

 รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้

 

โฆษณา