คอมพิวเตอร์ ม.5

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๒๒๔๑ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความรู้  เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก  ๒.การเขียนรูป๓.การวาดรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ กราฟิกและรูปกราฟิก  ๔.การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ  ๕.การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ๖. การพิมพ์รูปภาพงาน ศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ ๗. ปฏิบัติ  ประยุกต์การสร้างภาพต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมกราฟิก

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกได้

๒. สามารถเขียนรูปได้

๓. สามารถวาดรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ กราฟิกและรูปกราฟิกได้

๔. สามารถสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศได้

๕. สามารถการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟได้

๖. สามารถพิมพ์รูปภาพงาน ศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ได้

๗. สามารถปฏิบัติและประยุกต์การสร้างภาพโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมกราฟิกได้

 รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้

*********************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๒๒๔๒ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาเกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์  วางแผน  ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  การประหยัดปลอดภัย และชิ้นงานที่นำมาใช้ประโยชน์ได้

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.หลักการเขียนโครงงาน  ๒.การบริหารโครงงานและการแก้ปัญหา  ๓.ประเมินโครงงาน  ๔.ผลสำเร็จของโครงงาน  ๕.การประยุกต์นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันและเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายหลักการเขียนโครงงานได้

๒. อธิบายการบริหารโครงงานและการแก้ปัญหาได้

๓. สามารถประเมินโครงงานได้

๔. อธิบายผลสำเร็จของโครงงานได้

๕. สามารถประยุกต์นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

 

รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรียนรู้

 

โฆษณา