คอมพิวเตอร์ ม.6

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๓๒๔๑ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและทักษะการทำงานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ การแสดงผลด้ายเสียง วีดีโอ อุปกรณ์ประกอบ และการฝึกปฏิบัติ  การนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของโปรแกรมPower point ๒.ส่วนประกอบของโปรแกรม Power point ๓.การใช้เครื่องมือต่างๆสร้างงานการนำเสนอ ๔.การสร้างภาพ เสียง ข้อความเคลื่อนไหว๕.การจัดเก็บข้อมูลและเรียกแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการแก้ไข ๖. การย้ายและคัดลอกข้อมูล ๗.การแสดงการนำเสนอข้อมูลต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ ๘. การประยุกต์นำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมPower pointได้

๒. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Power pointได้

๓. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆสร้างงานการนำเสนอได้

๔. สามารถสร้างภาพ เสียง ข้อความเคลื่อนไหวได้

๕. สามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการแก้ไขได้

๖. สามารถการย้ายและคัดลอกข้อมูลได้

๗. สามารถแสดงการนำเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ได้

๘. สามารถประยุกต์นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

๙. สามารถนำเสนอข้อมูลได้

 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้

****************************************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๓๒๔๒ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือออกแบบโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานการเขียนเบื้องต้นและวิเคราะห์  โจทย์ปัญหาออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์   การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑.การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒.เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  ๓.ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  ๔.โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  ๕.ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์  ๖.ประเภทของข้อมูล  ๗.องค์ประกอบของคำสั่ง  ๘.การคำนวณและเปรียบเทียบ  ขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่างๆในภาษาคอมพิวเตอร์  ๙.ฟังก์ชันเบื้องต้น  ๑๐.การเขียนโปรแกรมต่างๆโดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๑.ปฏิบัติและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

๒. บอกเครื่องมือการออกแบบโปรแกรมได้

๓. อธิบายความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๔. อธิบายโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๕. บอกลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๖. บอกประเภทของข้อมูลได้

๗. อธิบายองค์ประกอบของคำสั่งได้

๘. สามารถคำนวณและเปรียบเทียบ  ขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่างๆในภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๙. บอกฟังก์ชันเบื้องต้นได้

๑๐. สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆโดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

๑๑. สามารถปฏิบัติและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้

 รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้

 

 

 

โฆษณา