ช่างไม้ ง32262 ชั้น ม.5

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง๓๒๒๖๒ รายวิชาช่างไม้                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้ที่นิยมในท้องถิ่น  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  เทคนิคการทำเครื่องเรือน  วิธีการ  กะ  วัด  การตัด  การไส  การเพลาะ  การเจาะ  การบาก  การเข้าปากไม้  การประกอบ  และการแต่งชิ้นงาน

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้าปากไม้  การประกอบตกแต่งชิ้นงานผลิตชิ้นงานตามแบบกำหนด  บริการผลชิตเครื่องเรือนอย่างง่าย  สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคา  จัดจำหน่าย  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้าปากไม้  ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจำหน่ายได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • จำแนกลักษณะ คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็ง เนื้อแกร่ง และไม้เนื้ออ่อนได้
 • บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดได้
 • บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประภทตัดได้
 • บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทไสได้
 • บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทเจาะได้
 • บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทประกอบโครงได้
 • เข้าไม้แบบชนฉากได้
 • เข้าไม้แบบเข้าเดือยได้
 • เข้าไม้แบบเข้าบากได้
 • ปฏิบัติงานช่างไม้ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • ปฏิบัติงานเคลือบผิวตามที่ได้รับมอบหมายได้

๑๒.สามารถคิดคำนวณค่าใช้จ่ายการให้บริการและบัญชีรายรับรายจ่ายได้

 

รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้

 

โฆษณา