บุคลากร

pop1.นายธนภพ สุภาษา  ค.บ.วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  ศษ.ม การบริหารการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

1032650759-20140310-145103
2.นางกอบกุล บุญวร   คหกรรมผ้าและการตัดเย็บ

1032650759-20150612-100355
3.นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง    คหกรรมอาหาร,งานประดิษฐ์

1032650793-20160530-125218
4.นายธนากร เรืองรอบ         เกษตรกรรม

1032650759-20160127-084215
5.นายภูเบศ นิราศภัย           คอมพิวเตอร์

1032650759-20140310-145824
6.นายคฑาวุธ บุญวร            คอมพิวเตอร์

1032650759-20140310-145843
7.นางสุพารัตน์ แซ่อุย          งานธุรกิจ,ห้องสมุด

    8.นางสาวมนันยา  สามพิมพ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
9.นายปฏิภาณ  กรุมรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

โฆษณา