ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีพ.ศ.2559

sillapa667-8 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

30
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
94
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายธนายุทธ  สืบสวน
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สมเย็น
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ดวงภาค
1. นายธนภพ  สุภาษา
2. นางสาวศิรินทรา  เจริญสุข
31
การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85.66
ทอง
9
1. เด็กหญิงณัฐพร  สายซอ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กองสนั่น
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  สำเรือง
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
32
การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
89.33
ทอง
4
1. นายวุฒินันท์  สายด้วง
2. นายสุรชาติ  ชอบรัมย์
3. นายอมรศักดิ์  สมพัว
1. นายธนากร  เรืองรอบ
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
33
การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
88.3
ทอง
8
1. เด็กหญิงกรัณทรัตน์  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงณัฎฐา  สนุกล้ำ
3. เด็กหญิงนันทินี  สุรสอน
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
17
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
70
เงิน
24
1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรีชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ครบ
1. นายภูเบศ  นิราศภัย
2. นางสาวตรีนุช  เรืองทอง
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นายกษมา  จันทร์สิงห์
2. นางสาวปวีนา  ศรีเสน
1. นายภูเบศ  นิราศภัย
2. นางสาวตรีนุช  เรืองทอง
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสวพรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ยิ้มมาก
3. เด็กหญิงอมรา  นวนพริ้ง
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายจิรวัฒน์  นึกชอบ
2. นางสาวนัฐพร  อะภัยโส
3. นายมังกรทอง  คงสิบ
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นางสาวนลินี  วิเศษศรี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีพ.ศ.2558

16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมภพ  วานวิน
2. นายสุทัศน์  สนั่นน้ำหนัก
1. นายคทาวุธ  บุญวร
2. นางทาริณีย์  บุญคล้อย
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายดำรงค์  สืบสวน
2. นายพิศาล  หาญเชี่ยว
3. นายสุจินดา  เย็นประโคน
1. นางนลินี  วิเศษศรี
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรดิ์  พร้อมพูน
2. นายปรีชา  สีสวย
3. นายพีรพล  ยิ่งทุนดี
1. นางสาวนลินี  วิเศษศรี
2. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
19 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวณัฐธิดา  พิศงาม
2. นางสาววีรพร  เข้าเมือง
3. นางสาวสุทธิดา  แหลมแจ่ม
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวมณฑา  สุรินทราบูรณ์
2. นางสาวศุภานิช  ศรีลาลาย
3. นางสาวสุดา  ปรึกเงิน
1. นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
2. นางสมานจิต  สนสี

 

โฆษณา