รายวิชาช่างอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม      

 

ง๒๑๒๐๓  ช่างไฟฟ้า                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

โดยศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  การอ่านแบบ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายตุ้มและอุปกรณ์จับยึดสายแบบอื่น ๆ  ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนด  ให้บริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดค่าบริการ  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในหารเดินสายไฟ  และต่อสายไฟแบบต่าง ๆ สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้  สามารถให้บริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายการใช้ การเก็บบำรุงรักษาเครื่องมืองานไฟฟ้าได้
 • บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้
 • บอกกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้
 • อธิบายวิธีการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
 • อธิบายวิธีการ ขั้นตอน  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าได้
 • สามารถเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายได้
 • สามารถวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
 • สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าได้
 • สามารถแก้ไขซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าได้
 • สามารถให้บริการซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้

 รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้

*********************************************************************

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน      

 

ง๒๒๑๐๓ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ (งานช่าง)    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

ศึกษา เกี่ยวกับทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  กระบวนการเทคโนโลยี  วิธีการ  ขั้นตอน  กระบวนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  ตามกระบวนการเทคโนโลยี  จำแนกลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  ระบุการเตรียมตัวสู่อาชีพ  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

ฝึกการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาการทำงาน  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์  ใช้วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  แสดงภาพฉาย  รายละเอียดของชิ้นงานที่ปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

ง๑.๑  ม๒/๑ม๒/๒ม๒/๓

ง๒.๑  ม๒/๑ม๒/๒ม๒/๓ม๒/๔

ง๔.๑  ม๒/๑ม๒/๒.ม๒/๓

 

รวมทั้งหมด  ๑๐    ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๓๒๐๔  โครงงานงานช่าง๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

**************************************************************************************************

ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือก  วิเคราะห์  วางแผน

ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงวิธีการทำงาน  เพื่อให้ได้งานอย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประหยัด  ปลอดภัย  และได้ชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • ศึกษาค้นคว้าหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกได้
 • เลือกโครงงาน เพื่อผลิตชิ้นงานได้
 • วิเคราะห์วางแผน ผลิตชิ้นงาน ตามโครงงานที่เลือกได้
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และผลิตชิ้นงานตามแบบ  และแผนที่ได้วางไว้อย่างประหยัด  มีระเบียบ  ปลอดภัย
 • ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผลงาน  และนำประโยชน์ไปใช้ได้

 รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

***********************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง๓๒๒๒๒ รายวิชาช่างไฟฟ้า                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  การอ่านแบบ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายตุ้มและอุปกรณ์จับยึดสายแบบอื่น ๆ  ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนด  ให้บริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดค่าบริการ  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายไฟ  และต่อสายไฟแบบต่าง ๆ สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้  สามารถให้บริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • อธิบายการใช้ การเก็บบำรุงรักษาเครื่องมืองานไฟฟ้าได้
 • บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้
 • บอกกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้
 • อธิบายวิธีการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
 • อธิบายวิธีการ ขั้นตอน  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าได้
 • สามารถเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายได้
 • สามารถวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
 • สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าได้
 • สามารถแก้ไขซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าได้
 • สามารถให้บริการซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง๓๓๒๖๕ รายวิชาโครงงานงานช่าง๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือก  วิเคราะห์  วางแผน

ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงวิธีการทำงาน  เพื่อให้ได้งานอย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สร้างคุณลักษณะ ประหยัด  ปลอดภัย  และได้ชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 • ศึกษาค้นคว้าหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกได้
 • เลือกโครงงาน เพื่อผลิตชิ้นงานได้
 • วิเคราะห์วางแผน ผลิตชิ้นงาน ตามโครงงานที่เลือกได้
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และผลิตชิ้นงานตามแบบ  และแผนที่ได้วางไว้อย่างประหยัด  มีระเบียบ  ปลอดภัย
 • ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผลงาน  และนำประโยชน์ไปใช้ได้

 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s