หลักสูตรการงาน

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                    รายวิชาพื้นฐาน                             

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ง๒๑๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (คอมฯ)         ๔๐ ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ (งานบ้าน)      ๔๐ ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ง๒๒๑๐๓     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ (งานช่าง)        ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๑๐๔     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ (งานเกษตร)     ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ง๒๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ (ประดิษฐ์)      ๔๐ ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ (งานธุรกิจ)     ๔๐ ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต


รายวิชาเพิ่มเติม

ง๒๑๒๐๑    ผ้าและการตัดเย็บ๑                 ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๒    ไม้ดอกไม้ประดับ                    ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๓    ช่างไฟฟ้า                           ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๔    ธุรกิจ๑                             ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๕    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๑     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๖    ถักโครเชท์๑                         ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๗    ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น              ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๑๒๐๘    ธุรกิจ๒                               ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๑    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๒     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๒    ผ้าและการตัดเย็บ๒                 ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๓    การขยายพันธ์พืช                   ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๔    เย็บปักถักร้อย๑                    ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๕    ธุรกิจ๓                             ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๖    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๓     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๗    ช่างอาหารพื้นเมือง                  ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๘    ถักโครเชท์๒                         ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๒๒๐๙    โครงงานงานช่าง๑                  ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๑    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๔     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๒    ช่างอาหารไทย๑                              ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๓    การปลูกพืชไร่                      ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๔    โครงงานงานช่าง๒                  ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๕    ธุรกิจ๔                               ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๖    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๕     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๗    ช่างอาหารไทย๒                    ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๓๒๐๘    เย็บปักถักร้อย๒                     ๔๐ ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต

ง๒๐๒๔๘    การใช้ห้องสมุด ๑                   ๒๐ ชั่วโมง                 ๐.๕  หน่วยกิต

ง๒๐๒๔๙    การใช้ห้องสมุด   ๒                 ๒๐ ชั่วโมง                 ๐.๕  หน่วยกิต

หมายเหตุ

รายวิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และความพร้อมของสถานศึกษา และสามารถเปิดเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในโครงสร้างได้หากเป็นความต้องการของผู้เรียน ชุมชน หรือตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษา แต่ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติใช้ก่อน

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาพื้นฐาน

          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ง๓๑๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (คอมฯ)     ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

ง๓๑๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ (ธุรกิจ)     ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ง๓๒๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓(งานบ้าน)   ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

ง๓๒๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔(ประดิษฐ์)   ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ง๓๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕(เกษตร)     ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

ง๓๓๑๐๒     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖(งานช่าง)    ๒๐ ชั่วโมง        ๐.๕  หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

ง๓๑๒๔๑    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๑               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๑    การปลูกพืชผักสวนครัว                       ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๒    ถักโครเชท์๑                                   ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๓    ธุรกิจ๑                                        ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๖๑    ผ้าและการตัดเย็บ๑                           ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๔๒    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๒               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๔    ผ้าและการตัดเย็บ๒                           ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๕    เย็บปักถักร้อย๑                               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๐๖    ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น                       ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๑๒๖๒    เกษตรอินทรีย์                                 ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๔๑    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๓               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๑    เย็บปักถักร้อย๒                               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๒    ช่างไฟฟ้า                                      ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๓    การตลาด๑                                    ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๖๑    การขยายพันธุ์พืช                                       ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๔๒    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๔               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๔    ช่างอาหารพื้นเมือง๑                          ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๕    การปลูกพืชไร่                                 ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๒๖    การตลาด๒                                    ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๒๒๖๒    ช่างไม้                                         ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๔๑    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๕               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๓    ช่างอาหารไทย๑                              ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๔    ถักโครเชท์๑                                   ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๕    โครงงานงานช่าง๑                            ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๑    ธุรกิจ๒                                        ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๔๒    เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม๖               ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๖    ช่างอาหารไทย๒                              ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๗    การเลี้ยงไก่                                    ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๘    ธุรกิจ๓                                        ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

ง๓๓๒๖๒    ถักโครเชท์๒                                   ๔๐ ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต

 หมายเหตุ

           รายวิชาเพิ่มเติมสามารถเลือกเรียนได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และความพร้อมของสถานศึกษา และสามารถเปิดเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในโครงสร้างได้หากเป็นความต้องการของผู้เรียน ชุมชน หรือตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษา แต่ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติใช้ก่อน

โฆษณา