รายวิชาที่เปิด 1/60

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและจัดอัตรากำลัง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ชั้น
รหัสวิชา
รายวิชา
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ง21101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
(คอมพิวเตอร์)
พ.ฐ.
1.0
2
3
6
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง21201
ผ้าและการตัดเย็บ1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 
ง21202
ไม้ดอกไม้ประดับ
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
ง21203
ช่างไฟฟ้า
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ  สุภาษา
 
 
ง21204
ธุรกิจ1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
20248
การใช้ห้องสมุด1
พ.ต.
0.5
1
1
1
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง22103
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
(งานช่าง)
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
นายธนภพ สุภาษา
 
 
ง21205
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม2
พ.ต.
1.0
2
4
8
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง22202
ผ้าและการตัดเย็บ2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 
ง22203
การขยายพันธ์พืช
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
ง22204
เย็บปักถักร้อย
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง22205
ธุรกิจ3
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
24 คาบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ง23105
การงานอาชีพและเทคโนโลยี5
(งานประดิษฐ์)
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง23201
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม4
พ.ต.
1.0
2
4
8
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง23202
ช่างอาหารไทย1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง23203
การปลูกพืชไร่
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
ง23204
โครงงานช่าง2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ  สุภาษา
 
 
ง23205
ธุรกิจ4
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
20250
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและจัดอัตรากำลัง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ชั้น
รหัสวิชา
รายวิชา
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ง31101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
(คอมฯ)
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง31241
เทคโนฯเพิ่มเติม1
พ.ต.
1.0
2
3
6
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง31201
การปลูกพืชผักสวนครัว
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
ง31202
ถักโครเชท์1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง31203
ธุรกิจ1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
ง31261
ผ้าและการตัดเย็บ1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ง32101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
(งานบ้าน)
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
นางกอบกุล บุญวร
 
 
ง32241
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม3
พ.ต.
1.0
2
3
6
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง32221
เย็บปักถักร้อย2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 
งง32222
ช่างไฟฟ้า
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ สุภาษา
 
 
งง32223
การตลาด1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
งง32261
การขยายพันธ์พืช
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ง33101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี5
(งานเกษตร)
พ.ฐ.
0.5
1
2
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
 
ง33241
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม5
พ.ต.
1.0
2
2
4
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง33263
ช่างอาหารไทย1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง33264
ถักโครเชท์2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 
ง33261
ธุรกิจ2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
ง33265
โครงงานช่าง1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ สุภาษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปจำนวนคาบสอนของครู
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
1
นายธนภพ  สุภาษา
ง21203
ช่างไฟฟ้า
ม.1
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง22103
การงานฯ
ม.2
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
 
ง23204
โครงงานช่าง2
ม.3
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32222
ช่างไฟฟ้า
ม.5
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง33265
โครงงานช่าง1
ม.6
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน ………5……… รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน …….16…….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
2
นางกอบกุล บุญวร
ง21201
ผ้าและการตัดเย็บ
ม.1
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง22202
ผ้าและการตัดเย็บ2
ม.2
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง31261
ผ้าและการตัดเย็บ1
ม.2.
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32101
งานบ้าน
ม.5
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
 
ง32221
เย็บปักถักร้อย2
ม.5
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง33264
ถักโครเชท์2
ม.6
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน ….6………….. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน …….13…….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
3
นายธนากร เรืองรอบ
ง21202
ไม้ดอกไม้ประดับ
ม.1
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง22203
การขยายพันธ์พืช
ม.2
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง23203
การปลูกพืชไร่
ม.3
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง31201
การปลูกพืชผักสวนครัว
ม.4
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32261
การขยายพันธ์พืช
ม.5
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง33101
การงานฯ(เกษตร)
ม.6
พ.ฐ.
0.5
1
2
2
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน ……….6…….. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ….12……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
4
นายภูเบศ นิราศภัย
ง23201
เทคโนฯเพิ่มเติม4
ม.3
พ.ต.
1.0
2
4
8
 
ง31101
การงานฯ(คอม)
ม.4
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
 
ง32241
เทคโนฯเพิ่มเติม3
ม.5
พ.ต.
1.0
2
3
6
 
ง33241
เทคโนฯเพิ่มเติม5
ม.6
พ.ต.
1.0
2
2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน ………4……… รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน …..21………. คาบ
ที่ ครูผู้สอน รหัสวิชา รายวิชา ชั้น พ.ฐ./พ.ต. หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ
5 นางสุพารัตน์ แซ่อุย ง21204 ธุรกิจ1 ม.1 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง22205 ธุรกิจ3 ม.2 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง23205 ธุรกิจ4 ม.3 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง31203 ธุรกิจ1 ม.4 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง32223 การตลาด1 ม.5 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง33261 ธุรกิจ2 ม.6 พ.ต. 1.0 2 1 2  
20248 การใช้ห้องสมุด1 ม.1 พ.ต. 0.5 1 1 1  
20249 การใช้ห้องสมุด2 ม.1 พ.ต. 0.5 1 1 1  
รวมรหัสวิชา จำนวน …..6…………. รหัสวิชา รวมคาบสอน จำนวน …….14…….. คาบ
ที่ ครูผู้สอน รหัสวิชา รายวิชา ชั้น พ.ฐ./พ.ต. หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ
6 นายคทาวุธ บุญวร ง21101 การงานฯ1 ม.1 พ.ฐ. 1.0 2 3 6  
ง21205 เทคโนฯเพิ่มเติม2 ม.2 พ.ต. 1.0 2 4 8  
ง31241 เทคโนฯเพิ่มเติม1 ม.4 พ.ต. 1.0 2 3 6  
รวมรหัสวิชา จำนวน ………3……… รหัสวิชา รวมคาบสอน จำนวน …….20…….. คาบ
ที่ ครูผู้สอน รหัสวิชา รายวิชา ชั้น พ.ฐ./พ.ต. หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ
5 นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง ง22204 เย็บปักถักร้อย ม.2 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง23105 การงานฯ(งานประดิษฐ์) ม.3 พ.ฐ. 1.0 2 4 8  
ง23202 ช่างอาหารไทย1 ม.3 พ.ต. 1.0 2 1 2  
ง31202 ถักโครเชท์1 ม.4 พ.ต. 1.0 2 1 2  
    ง33263 ช่างอาหารไทย1 ม.6 พ.ต. 1.0 2 1 2  
    20250 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม1 ม.3 พ.ต. 1.0 2 1 2  
รวมรหัสวิชา จำนวน …..5…………. รหัสวิชา รวมคาบสอน จำนวน …….18…….. คาบ
โฆษณา