ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๑๒๐๗ ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ   ที่ทำด้วยโลหะ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การวัด  ตัด  เจาะ  การเชื่อมไฟฟ้า  วัสดุอุปกรณ์การเชื่อม  การต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆ  การตกแต่งผิวงาน  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับ  วัด  ตัด  เจาะ แต่งชิ้นงาน  เชื่อมไฟฟ้าเทคนิคต่าง ๆ ในการเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ  ผลิตชิ้นงานตามแบบ  สำรวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวัด  ตัด  เจาะ  วิธีการเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ  สามารถผลิตชิ้นงานและจำหน่ายได้  อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

  • บอกหลักความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้าได้
  • อธิบายวิธีการใช้ การเก็บบำรุงรักษา  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้าได้
  • บอกองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าได้
  • บอกเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าได้
  • ปฏิบัติการเริ่มอาร์คและเดินแนวเป็นช่วงสั้น ๆ ได้
  • ปฏิบัติการต่อแนวเชื่อมได้
  • ปฏิบัติการเชื่อมพอกทับแนวเดิมได้
  • ปฏิบัติการเชื่อมเดินแนวท่าราบได้
  • สามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้
  • สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s