รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2559

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและจัดอัตรากำลัง โรงเรียนสวายวิทยาคาร(ปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ชั้น
รหัสวิชา
รายวิชา
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ง21102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานบ้าน)
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
นางกอบกุล  บุญวร
 
 
ง21205
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 1
พ.ต.
1.0
2
4
8
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง21207
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ  สุภาษา
 
 
ง21206
ถักโครเชท์1
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก  สำคัญยิ่ง
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง22104
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งานเกษตร)
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
นายธนากร  เรืองรอบ
 
 
ง22206
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 3
พ.ต.
1.0
2
4
8
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง22208
ถักโครเชท์ 2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 
ง22207
ช่างอาหารพื้นเมือง
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ง23106
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (งานธุรกิจ)
พ.ฐ.
1.0
1
4
8
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
ง23206
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 5
พ.ต.
1.0
2
4
8
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง23207
ช่างอาหารไทย 2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง23208
เย็บปักถักร้อย2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและจัดอัตรากำลัง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ชั้น
รหัสวิชา
รายวิชา
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ง31102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
(ธุรกิจ)
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 
 
ง31242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 2
พ.ต.
1.0
2
3
6
นายคทาวุธ บุญวร
 
 
ง31206
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ  สุภาษา
 
 
31262
เกษตรอินทรีย์
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร เรืองรอบ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ง32102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
(ประดิษฐ์)
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง32242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 4
พ.ต.
1.0
2
3
6
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง32225
การปลูกพืชไร่
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนากร  เรืองรอบ
 
 
ง32262
ช่างไม้
พ.ต.
1.0
2
1
2
นายธนภพ  สุภาษา
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
(งานช่าง)
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
นายธนภพ  สุภาษา
 
 
ง33242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 6
พ.ต.
1.0
2
3
6
นายภูเบศ นิราศภัย
 
 
ง33266
ช่างอาหารไทย 2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 
 
ง33262
ถักโครเชท์2
พ.ต.
1.0
2
1
2
นางกอบกุล บุญวร
 
 สรุปจำนวนคาบสอนของครู
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
1
นายธนภพ  สุภาษา
ง21207
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
ม.1
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง31206
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น
ม.4
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32262
ช่างไม้
ม.5
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี6
(งานช่าง)
ม.6
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
4
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน …………4…… รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ….13……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
2
นางกอบกุล บุญวร
ง21201
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานบ้าน)
ม.1
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
 
ง22208
ถักโครเชท์
ม.2
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง33262
ถักโครเชท์2
ม.6
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
4
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน …….3……….. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ….16……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
3
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
ง22207
ช่างอาหารพื้นเมือง
ม.2
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง23207
ช่างอาหารไทย2
ม.3
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานประดิษฐ์)
ม.5
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
 
ง33266
ช่างอาหารไทย2
ม.6
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง21206
ถักโครเชท์1
ม.1
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
 
4
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน …4…………… รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ….15……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
4
นายธนากร เรืองรอบ
ง22104
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานเกษตร)
ม.2
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
 
ง31262
เกษตรอินทรีย์
ม.4
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
ง32225
การปลูกพืชไร่
ม.5
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
4
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน …….3……….. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน …..16………. คาบ
 
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
5.
นางสุพารัตน์ แซ่อุย
ง31102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ธุรกิจ)
ม.3
พ.ฐ.
1.0
2
4
8
 
ง31102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ธุรกิจ)
ม.4
พ.ฐ.
0.5
1
3
3
 
 
 
ง23208
เย็บปักถักร้อย 2
ม.3
พ.ต.
1.0
2
1
2
 
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
4
 
รวมรหัสวิชา
จำนวน ……3………… รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ….17……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
6
นายภูเบศ นิราศภัย
ง23206
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 5
ม.3
พ.ต.
1.0
2
4
8
 
ง32242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 4
ม.5
พ.ต.
1.0
2
3
6
 
ง33242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 6
ม.6
พ.ต.
1.0
2
3
6
 
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
2
ภูเบศ/คทาวุธ
รวมรหัสวิชา
จำนวน ….3………….. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน …22……….. คาบ
ที่
ครูผู้สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น
พ.ฐ./พ.ต.
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนห้อง
รวมชั่วโมง
หมายเหตุ
 
นายคทาวุธ บุญวร
ง21205
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 1
ม.1
พ.ต.
1.0
2
4
8
 
ง22206
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 3
ม.2
พ.ต.
1.0
2
3
8
 
ง31242
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 2
ม.4
พ.ต.
1.0
2
3
6
 
 
 
 
ลดเวลาเรียน
 
 
 
 
 
2
ภูเบศ/คทาวุธ
รวมรหัสวิชา
จำนวน ……..3………. รหัสวิชา
รวมคาบสอน
จำนวน ……..24……. คาบ

 

โฆษณา