ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2560

1.วิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (ง21203) ม.1

2.วิชาโครงงานช่าง2  (ง23204) ม.3

3. วิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น(ง32222) ม.5

4.วิชาโครงงาน1(ง33265)  ม.6

โฆษณา