วิชาธุรกิจ-ห้องสมุด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน      

ง๒๓๑๐๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖(ธุรกิจ)         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

ศึกษาทักษะ  วีการ  ขั้นตอนในการทำงาน  และอภิปรายถึงขั้นตอน  ทักษะ  วิธีการ  ในการทำงาน การธุรกิจ  โดยใช้กระบวนการจัดการทำงานที่หลากหลาย  ที่เน้นการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ฝึกวิเคราะห์แนวทางการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ  รู้จักประเมินงานอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ  เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

รหัสตัวชี้วัด 

             ง  ๑.๑  ม.๓/๑- ม.๓/๓

             ง  ๔.๑  ม.๓/๑- ม.๓/๓

 รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม      

 

ง๒๑๒๐๔  ธุรกิจ ๑                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   **************************************************************************************************

โดยศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ

อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.   อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก              ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗.  บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ           คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ         และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน       ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ            ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๑๒๐๘ ธุรกิจ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        ภาคเรียนที่ ๒                     จำนวน  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

***********************************************************************************************

โดยศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ            อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.   อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก              ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗.  บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ            คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ         และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน       ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ             ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๒๒๐๕ ธุรกิจ๓                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ            อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.  อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                 ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก              ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗.  บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ            คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ         และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน       ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ             ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 ง๒๓๒๐๕  ธุรกิจ๔                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ            อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.   อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก              ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗. บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ            คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ        และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน      ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ            ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติม)

รายวิชา  การใช้ห้องสมุด 1                                                 รหัสวิชา  ง20248

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษา ค้นคว้า นำเสนอเรื่องห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้บริการห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดวัสดุสารนิเทศห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้าและอภิปรายเรื่องระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และระเบียบการยืม-คืนวัสดุสารสนเทศของห้องสมุด ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ การมีมารยาทในการใช้บริการในห้องสมุด รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  การยืม-คืนวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย  ประโยชน์  วัตถุประสงค์ จำแนกประเภท ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญ            ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนได้
 2. อธิบาย และปฏิบัติตนตามระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นได้  โดย                  ตระหนักและเห็นความสำคัญของมารยาทและระเบียบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น รวมทั้งการรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม
 3. บอกความหมาย  องค์ประกอบ  ความสำคัญของบริการห้องสมุดและผู้ให้บริการในห้องสมุด ใช้              บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ตระหนักเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมได้
 4. บอกความหมาย  วัตถุประสงค์ และประเภท และตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรม                     ห้องสมุดได้ สามารถปฏิบัติและร่วมกิจกรรมห้องสมุดด้วยความเต็มใจ ภาคภูมิใจ
 5. 5. อธิบายความหมาย เห็นคุณค่า และความสำคัญและจำแนกประเภทของวัสดุสารสนเทศห้องสมุด             ได้
 6. 6. อธิบายและปฏิบัติตนตามระเบียบการยืม–คืนวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดได้ โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของมารยาทการยืม-คืน  และสามารถยืม–คืนวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดได้

 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้   

——————————————————————-

    คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ (ธุรกิจ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔        ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมงจำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

******************************************************************************

อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการสังเกต  ค้นคว้า  บันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์   คิดริเริ่ม  การคิดคล่อง  การคิดละเอียดลออ

สร้างผลงาน  อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดริเริ่ม  การคิดคล่อง  การคิดละเอียดลออ  การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  เพื่อการดำรงชีพ  วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการสังเกต  ค้นคว้า  บันทึกข้อมูล อภิปราย แนวทางในการประกอบอาชีพที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางานและพัฒนาเลือกใช้และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  มีการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพทั้งวิธีการ  หลักการ  เหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีที่ถนัดและสนใจ   อาชีพจำลอง  กิจกรรมอาชีพ สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด                   

ง๑.๑ ๔/๕

 ง  ๔.๑  ม.  ๔/๑

 ง๔.๑  ม.  ๔/๒

 ง๔.๑  ม.๔/๓

 ง๔.๑  ม.๔/ ๔

รวมทั้งหมด   ๕  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๑๒๐๓  รายวิชาธุรกิจ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ            อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.   อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการ        เลือกซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗.  บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ            คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ         และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน      ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ            ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๒๒๒๓ รายวิชาการตลาด๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรมทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมายทางธุรกิจ  หน้าที่และกิจกรรมทางการตลาด  การแบ่งตลาด  ตลาดเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเหมาะสม

มีทักษะและกลวิธีในการดำเนินงานการตลาดและสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาด  และประเภทของตลาด  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผลการเรียนรู้

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตลาด
 • รู้รูปแบบของตลาดแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
 • รู้กระบวนการ การดำเนินงานด้านการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ
 • บอกประเภทของตลาดได้
 • มีกลวิธี และสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๒๒๒๖ รายวิชาการตลาด๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรมทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมายทางธุรกิจ  หน้าที่และกิจกรรมทางการตลาด  การแบ่งตลาด  ตลาดเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเหมาะสม

มีทักษะและกลวิธีในการดำเนิงงานการตลาดและสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาด  และประเภทของตลาด  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดของสมาชิกในกลุ่มประเทศซียน

ผลการเรียนรู้

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตลาด
 • รู้รูปแบบของตลาดแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
 • รู้กระบวนการ การดำเนินงานด้านการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ
 • บอกประเภทของตลาดได้
 • มีกลวิธี และสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

——————————————————-

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๓๒๖๑ รายวิชาธุรกิจ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ           อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.  อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                 ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก              ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗.  บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ           คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ        และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน      ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ            ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๓๒๖๘ รายวิชาธุรกิจ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ  ประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  หลักการประกอบอาชีพ   ขั้นตอนการทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ งานสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเก็บเอกสาร การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ  เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงานอาชีพ   เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน

มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ของสังคม  ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น ในการทำงานตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความหมายของงานอาชีพ ลักษณะของงานอาชีพ การเลือกอาชีพด้วยตนเอง ประเภทของ            อาชีพ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

๒.  บอกประเภทของธุรกิจแต่ละรูปแบบ  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท  เลือก             รูปแบบของธุรกิจที่จะประกอบอาชีพได้

๓.  อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของการ                 ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

๔.  อธิบายความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ             พอเพียง

๕.  อธิบายความหมายของการขาย ธุรกิจค้าปลีก การขายตรง การค้าส่งและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๖.  วางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลักษณะของข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้า ข้อควร                  พิจารณาบริการพิเศษ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้สินค้าและบริการ ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือก             ซื้อสินค้าและบริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

๗. บอก ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ            คุ้มครองผู้บริโภค อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงสิทธิ        และหน้าที่ของผู้บริโภค  อธิบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน      ฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบ            ตรงได้

๘.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้

————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติม)

รายวิชา  การใช้ห้องสมุด 2                                                         รหัสวิชา   ง20249

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  ลักษณะของหนังสือ การระวังรักษาหนังสือ  การเลือกอ่านสารสนเทศที่มีประโยชน์ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือการจัดเรียงหนังสือบนชั้นตามเลขหมู่หนังสือ การสืบค้นและใช้เครื่องมือสืบค้นสารนิเทศภายในห้องสมุดเขียนรายงานทางวิชาการและเขียนอ้างอิงในรายงาน

โดยใช้กระบวนการศึกษาสำรวจสังเกตฝึกปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและการฝึกทักษะใช้เครื่องมือสืบค้นสารนิเทศภายในห้องสมุด

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ เห็นความสำคัญและปฏิบัติการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเสริมการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อนำไปสู่การไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. จำแนกและอธิบายประเภท และลักษณะของของหนังสือได้ และเห็นความสำคัญของการระวัง             รักษาหนังสือ
 2. เห็นความสำคัญของการเลือกอ่านสารสนเทศ และเลือกอ่านสารสนเทศที่มีประโยชน์ได้
 3. อธิบายระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ เลขหมู่ และค้นหาหนังสือตามเลขหมู่หนังสือได้
 4. อธิบายวิธีสืบค้นสารสนเทศและค้นหาหนังสือภายในห้องสมุดได้
 5. ศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงาน
 6. เขียนอ้างอิงในรายงานได้

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

โฆษณา