วิชาเกษตรกรรม

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน      

ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ (งานเกษตร) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

ฝึกทักษะ  การแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการทำงาน  แสวงหาความรู้  ด้วยการศึกษา  รวบรวมสังเกต  สำรวจและบันทึกเกี่ยวกับการจัดการผลผลิต  การปลูกพืชผักสวนครัว  ใช้ทักษะกระบวนปัญหาในการทำงาน  การทำงานมีขั้นตอนคือ  สังเกต  วิเคราะห์  สร้างเลือก  ประเมินทางเลือก  ปฏิบัติการแก้ปัญหา  สรุปผลแก้ปัญหา    มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  อย่างประหยัดและคุ้มค่า  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

ศึกษาอธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี  มีขั้นตอนการแก้ปัญหา  หรือ  สนอง

ความต้องการของมนุษย์  ประกอบด้วย  การรวบรวมข้อมูล  เลือก  วิธีออกแบบและปฏิบัติ  ทดสอบ ปรับปรุง  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  หรือ  วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  ทำให้ผู้เรียน  ทำงานอย่างเป็นระบบและสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงาน  ประกาศรับสมัคร  ความรู้ความสามารถของตนเองและผลตอบแทน  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  เกี่ยวกับการหางาน  คุณสมบัติที่จำเป็น  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เช่น  การแสวงหาความรู้  กระบวนการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

ง๑.๑ ม. ๒/๑ม. ๒/๒ม. ๒/๓

ง๒.๑ ม. ๒/๑ม. ๒/๒

ง๔.๑ ม. ๒/๑ม. ๒/๒ม. ๒/๓

 รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด

***********************************************************************

 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม      

ง๒๑๒๐๒  ไม้ดอกไม้ประดับ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   

**************************************************************************************************

โดยการค้นคว้า  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ วิธีการ  ขั้นตอน  เกี่ยวกับประเภทชนิด  การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การปลูก  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย  การกำหนดราคา  การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 ฝึกทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินงานและการปรับปรุงงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความประหยัด  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  มุ่งมั่น ในการทำงานและมีเจคติที่ดีงาม

โดยให้ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้         

๑. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์  ความสำคัญของไม้ดอกประดับ

การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การให้น้ำ  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย

การกำหนดราคา   การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒. นักเรียนมีทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน

ประเมินงาน  และปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

******************************************************

คำอธิบายรายวิชาวิชาเพิ่มเติม

 

ง๒๒๒๐๓ การขยายพันธ์พืช                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

*********************************************************************************

ศึกษา  สังเกต  ค้นคว้า  บันทึก  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ   วิธีการ  ขั้นตอน  หลักการ  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  ปรับปรุงงาน  เกี่ยวกับการยายพันธุ์

พืชด้วยวิธีการ  เพาะเมล็ด  การปักชำ  การตอนพืช  การต่อกิ่ง  ติดตา  การอนุบาลพันธุ์ไม้  การปลูกไม้กระถาง  เรือนเพาะ  ความปลอดภัยในการทำงานและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน  มีการวางแผน  ปฏิบัติตามแผน ประเมินงานและปรับปรุงงานอย่างประหยัด  คุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีจิตสำนึก  ในการพึ่งตนเอง  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธี  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  เป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้   

          ๑. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ การเพาะเมล็ด การปักชำ  การตอนพืช

การต่อกิ่ง  การติดตา  การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกไม้กระถาง   เรือนเพาะชำ  และความ                   ปลอดภัยในการทำงาน   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

๒. นักเรียนสามารถ ฝึกทักษะการทำงาน  มีการวิเคราะห์วางแผน   ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมิน             งานและปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

************************************************

คำอธิบายรายวิชา(วิชาเพิ่มเติม)

 

ง๒๓๒๐๓ การปลูกพืชไร่                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑                       จำนวน  ๔๐ ชั่วโมงจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

**************************************************************************************************

ศึกษาค้นคว้า  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ วิธีการ  ขั้นตอน  เกี่ยวกับประเภทชนิด  การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การปลูก  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย  การกำหนดราคา  การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ฝึกทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินงานและการปรับปรุงงานอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธี  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  มุ่งมั่น ในการทำงานและมีเจคติที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้         

๑.  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์  ความสำคัญของไม้ดอกประดับ

การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การให้น้ำ  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย          การกำหนดราคา   การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒.  นักเรียนมีทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน

ประเมินงาน  และปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

****************************************************************

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ง๓๓๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี๕ (เกษตร)      

                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

อธิบายวิธีการทำงาน  เพื่อการดำรงชีวิต  วิธีการทำงานเพื่อการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การปลูกพืชผักสวนครัว

สร้างผลงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดริเริ่ม  การคิดคล่อง  การคิดละเอียดลออ  การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ  มีทักษะการจัดการในการทำงาน  เป็นการจัดระบบงานและระบบคน  ให้การทำงานเสร็จตามเป้าหมาย  มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  มีขั้นตอนคือ  สังเกต  วิเคราะห์  สร้างทางเลือก  ประเมินทางเลือก  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  เพื่อการดำรงชีพ  วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการสังเกต  ค้นคว้า  บันทึกข้อมูล สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน  ด้วยการสร้างคุณงามความดีและควรฝึกให้มีคุณภาพ  ใช้พลังงานในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  .

 

ตัวชี้วัด                       

               ง๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   ม.๔/๕   ม.๔/๖  ม.๔/๗

รวมทั้งหมด   ๗  ตัวชี้วัด

****************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๑๒๐๑ รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาค้นคว้า  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ วิธีการ  ขั้นตอน  เกี่ยวกับการเตรียมพันธุ์  วัสดุอุปกรณ์  การเตรียมแปลง  การปลูก  การให้น้ำ  ปุ๋ย  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต  การแปรรูป   การจดบันทึกรายรับจ่าย  การกำหนดราคา  การจำหน่ายและ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ฝึกทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินงานและการปรับปรุงงาน  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธี  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  มุ่งมั่น ในการทำงานและมีเจคติที่ดีงาม  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ

ผลการเรียนรู้         

๑. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญของการ      ปลูกพืชผักสวนครัว  การเตรียมพันธุ์  อุปกรณ์  การเตรียมดิน  การปลูก  การให้น้ำ  การดูแล       รักษา  การกำจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว  การจัดการผลผลิต  การแปรรูป   การบันทึกรายรับจ่าย         การกำหนดราคา    ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒.  นักเรียนมีทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตาม

แผนประเมินงาน  และปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 

********************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง๓๑๒๖๒ รายวิชาเกษตรอินทรีย์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ เพื่อทราบปัญหาการเกษตรในปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญเกษตรอินทรีย์ หลักการเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การเจริญเติบโตของพืชธรรมชาติของดิน การปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์ การปลูกพืช  การดูแลรักษา การผลิตสารอินทรีย์เพื่อการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรมในอาชีพเกษตร

ปฏิบัติงานจัดทำสารอินทรีย์เพื่อใช้การปรับปรุงดิน การปลูกพืช การดูแลรักษารวมไปถึงการผลิดสารอินทรีย์เพื่อการจำหน่าย จ่ายแจก เพื่อการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เห็นคุณค่า มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ประหยัด มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรลิส่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

๑.  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

************************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง๓๒๒๖๑ รายวิชาการขยายพันธุ์พืช                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษา  สังเกต  ค้นคว้า  บันทึก  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ   วิธีการ  ขั้นตอน  หลักการ  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  ปรับปรุงงาน  เกี่ยวกับการยายพันธุ์

พืชด้วยวิธีการ  เพาะเมล็ด  การปักชำ  การตอนพืช  การต่อกิ่ง  ติดตา  การอนุบาลพันธุ์ไม้  การปลูกไม้กระถาง  เรือนเพาะ  ความปลอดภัยในการทำงานและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน  มีการวางแผน  ปฏิบัติตามแผน ประเมินงานและปรับปรุงงานอย่างประหยัด  คุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีจิตสำนึก  ในการพึ่งตนเอง  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธี  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  เป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้   

  • นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอนพืช

การต่อกิ่ง  การติดตา  การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกไม้กระถาง   เรือนเพาะชำ  และความปลอดภัยใน     การทำงาน   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

๒.  นักเรียนสามารถ ฝึกทักษะการทำงาน  มีการวิเคราะห์วางแผน   ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมินงาน       และปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

***************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๒๒๒๕ รายวิชาการปลูกพืชไร่                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษาค้นคว้า  ความหมาย  ประโยชน์  ความสำคัญ วิธีการ  ขั้นตอน  เกี่ยวกับประเภทชนิด  การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การปลูก  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย  การกำหนดราคา  การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ฝึกทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินงานและการปรับปรุงงานอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธี  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  มุ่งมั่น ในการทำงานและมีเจคติที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้         

๑.  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์  ความสำคัญของไม้ดอกประดับ

การขยายพันธุ์  การเตรียมดิน  การให้น้ำ  การดูแลรักษา  การกำจัดศัตรู  การบันทึกรายรับจ่าย          การกำหนดราคา   การเลือกใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒.  นักเรียนมีทักษะการจัดการ  กระบวนการทำงาน  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติงานตามแผน

ประเมินงาน  และปรับปรุงงาน

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้

*****************************************************

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง๓๓๒๖๗  รายวิชาการเลี้ยงไก่                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

*************************************************************************************************

ศึกษา วิเคราะห์ ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ ปัจจัยที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ การวางแผนการเลี้ยงไก่ พนธุ์และการคัดเลือกพนธุ์ โรงเรือน วัสดุ

อุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล การจัดการการตลาด การทําบัญชี การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพเลี้ยงสัตย์ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหา

อุปสรรคในการเลี้ยงไก่

โดยใชกระบวนการแสวงหาความรู้การวางแผน การแกป้ัญหา การจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพและ

อยู่อย่างพอเพียงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมศึกษา

เห็นคุณค่า มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ประหยัด มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

๑. บอกเหตุผลในการเลือกช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ได้

ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง

๒. บอกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ การวางแผนการเลี้ยงไก่ได้

๓. อธิบายพันธุ์ไก่ไข่และคัดเลือกพันธุ์ไก่ได้

๔. จัดเตรียมและใช้โรงเรือนวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเลี้ยงดู และสุขาภิบาลในการเลี้ยงไก่ได้

๕. จัดการการตลาด การทำบัญชีในการเลี้ยงไก่ได้

๖. ใช้คุณธรรมในการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่

๗. แก้ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงไก่ได้

 

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โฆษณา